Us Tax Services

We pride ourselves on offering exceptional customer service at affordable rates. Trust us to take care of your US taxes.

Privacy Statement


Sanders US Tax Services B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als dit nodig is op basis van de regelgeving.

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op degenen van wie Sanders US Tax Services B.V. in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Sanders US Tax Services B.V. van u?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn: 1) persoonsgegevens door u aan ons verstrekt, 2) persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen, en 3) persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: Om een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van fiscale diensten door onze fiscalisten uit te voeren. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een fiscalist, wordt daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Ook kunnen er gegevens van betrokken partijen verwerkt worden.

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:

  1. Toestemming: Wij vragen uw toestemming voor deelname aan een cliëntentevredenheidsonderzoek en voor het gebruik van cookies op onze website. Zie ons Cookies Statement voor meer informatie hierover. Als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen: info@sandersustax.com.
  2. De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van fiscale diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
  3. Wettelijke verplichting: De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs.
  4. Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang als wij persoonsgegevens gebruiken om met u in contact te komen, wanneer u ons zelf benadert. Wij hebben niet altijd toestemming nodig om u te benaderen. Wanneer wij uw e-mailadres verkrijgen door het leveren van diensten dan kunnen wij u via direct marketing gelijksoortige diensten aanbieden. In dit geval hebben wij een gelegitimeerd belang om u deze diensten aan te bieden.
5. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?

Sommige informatie verkrijgen wij automatisch wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie verzamelen wij bijvoorbeeld door middel van cookies. Zie hiervoor ook ons Cookie Statement. Andere informatie verkrijgen wij wanneer u deze actief aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld wanneer u een cliënt van ons bent of wordt, of wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Daarnaast verkrijgen wij informatie van derden.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken. In de regel bewaren wij dossiers van cliënten gedurende een periode van zes jaar nadat het dossier is gesloten.

7. Wie hebben toegang to uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een “need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Sanders US Tax Services B.V. Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om nakoming van dit Privacy Statement af te dwingen. Soms is het nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (derden) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

8. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

De dossiers die door onze fiscalisten worden behandeld worden vastgelegd en bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’). De daarin opgenomen persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derde partijen. Deze partijen kunnen zich bevinden buiten de EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen onze uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

10. Uw rechten.

Op grond van de privacywetgeving heeft u diverse rechten. U kunt verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken incompleet of inaccuraat zijn, bepaalde persoonsgegevens van u te wissen, en uw gegevens over te dragen naar een andere partij. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen wij u ook graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Cookies.

Sanders US Tax Services B.V. maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.

12. Websites van derden.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Sanders US Tax Services B.V. verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

13. Onze contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen: info@sandersustax.com.

 

Rotterdam, 2 december 2019

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.