Frequently asked questions

Iedere situatie is uniek. Neem contact met ons op voor een antwoord op uw vragen.

Dit zijn antwoorden op veel gestelde vragen. Neem contact met ons op voor een antwoord op uw vragen.

Krijg ik een boete als ik mijn FBAR niet of te laat indien?

Ja, het niet of te laat indienen van een FBAR kan een boete als gevolg hebben. Indien het verzuim niet opzettelijk is, bedraagt de boete maximaal $10.000. Indien het verzuim opzettelijk is, bedraagt de boete maximaal $100.000 of 50 procent van waarde van de bankrekening die niet juist en/of niet op tijd is gemeld, per jaar.

Echter, de Amerikaanse belastingdienst (IRS) legt geen boete op indien de inkomsten met betrekking tot de bankrekening correct zijn vermeld op de belastingaangifte, belasting over deze inkomsten is afgedragen, en de IRS geen contact heeft opgenomen. Voor meer informatie, zie de website van de IRS.

De IRS heeft nooit contact met mij opgenomen, moet ik toch een aangifte indienen?

Ja, ook als de IRS nooit contact met u heeft opgenomen, bent u in beginsel verplicht een aangifte in te dienen, ook als u niet in de VS woont. Wij raden u aan zo spoedig mogelijk te voldoen aan uw verplichting.

Vervalt de verplichting een aangifte in te dienen als ik mijn staatsburgerschap opzeg?

Ja, vanaf het moment dat u uw staatsburgerschap opzegt bent u niet meer belastingplichtig in de VS. Echter, de verplichting tot het indienen van een aangifte met betrekking tot de jaren voordat u uw staatsburgerschap opzegt blijft bestaan. De laatste aangifte moet worden ingediend voor het jaar waarin u uw staatsburgerschap opzegt.

Is mijn kind verplicht een aangifte in te dienen?

Indien uw kind Amerikaans staatsburger is, kan het zijn dat er een verplichting bestaat een aangifte in te dienen. Ongeacht de leeftijd van uw kind, indien het inkomen een bepaalde waarde overstijgt, bestaat er een verplichting een aangifte in te dienen. Ook is uw kind verplicht een FBAR in te dienen indien de totale waarde van zijn/haar niet-Amerikaanse bankrekeningen op enig moment gedurende het jaar meer bedraagt dan $10.000. Er bestaat geen minimum leeftijd voor deze verplichting en het kind kan in beginsel niet samen met zijn/haar ouders aangifte doen.

Ik heb een Amerikaans paspoort. Mijn partner heeft alleen een Nederlands paspoort. Moet hij/zij toch aangifte doen in de VS?

Nee. Ook als u getrouwd bent en/of in Nederland wel gezamenlijk aangifte doet, hoeft uw niet-Amerikaanse partner geen aangifte in te dienen in de VS. Ook hoeven zijn/haar inkomsten in beginsel niet op uw aangifte te worden vermeld. Echter, in bepaalde gevallen kunt u er wel voor kiezen om gezamenlijk aangifte te doen. Uw niet-Amerikaanse partner kiest er dan voor om in de VS te worden belast als Amerikaans staatsburger. Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden kan hierdoor een belastingbesparing worden gerealiseerd.

Mijn Greencard is niet meer geldig. Betekent dit dat ik nu geen aangifte meer hoef te doen?

Nee. Het feit dat uw Greencard niet meer geldig is en/of dat u niet meer in de Verenigde Staten woont, betekent niet dat u niet meer verplicht bent een aangifte in te dienen. Pas op het moment dat u officieel afstand doet van uw Greencard-status én daarnaast een aangifte inkomstenbelasting indient met een apart formulier waarop u het beëindigen van uw Greencard-status aan de IRS kenbaar maakt, vervalt de verplichting om in de toekomst aangifte te doen.

Onze ervaring is dat er op dit gebied veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan. Ook als uw Greencard al vele jaren niet meer geldig is, maar u tot op heden de IRS niet officieel op de hoogte heeft gesteld van het beëindigen van uw Greencard-status, bent u nog steeds verplicht jaarlijks aangifte te doen.

Komt mijn in Nederland betaalde inkomstenbelasting in mindering op mijn in de VS te betalen belasting?

Ja, in Nederland betaalde inkomstenbelasting komt in mindering op uw in de VS te betalen belasting. U krijgt een ‘foreign tax credit‘ voor uw Nederlandse inkomstenbelasting. Omdat de belastingtarieven in Nederland doorgaans hoger zijn dan de Amerikaanse belastingtarieven heeft deze bepaling vaak tot gevolg dat er in de VS geen belasting verschuldigd is. Ook voor Nederlandse inkomstenbelasting op ‘Box-3 inkomen’ geldt deze bepaling.

Heb ik recht op U.S. Social Security als ik niet in de Verenigde Staten woon?

Ook Amerikanen die buiten de Verenigde Staten wonen hebben in beginsel recht op U.S. Social Security (AOW). Op basis van een verdrag tussen de Verenigde Staten en Nederland wordt dubbele belastingheffing veelal voorkomen. Daarnaast bepaalt het verdrag of iemand in Nederland of in de Verenigde Staten sociale verzekeringspremies moet afdragen.

Worden vermogenswinsten belast in de Verenigde Staten?

Anders dan in Nederland worden vermogenswinsten in de Verenigde Staten belast. De vermogenswinst wordt berekend in Amerikaanse Dollars (het verschil tussen de opbrengst en de kostprijs). Omdat vermogenswinsten in Nederland veelal niet belast zijn en indien de vermogensrendementsheffing van box 3 ontoereikend is, kan het zijn dat u in de VS belasting verschuldigd bent over vermogenswinsten. Er bestaat echter een vrijstelling voor een vermogenswinst bij de verkoop van uw huis.

Wat is Form 8938?

Form 8938 is een formulier dat onder bepaalde voorwaarden als onderdeel van de Amerikaanse belastingaangifte moet worden ingediend. Het formulier bestaat in samenhang met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Omdat Form 8938 samen met de aangifte moet worden ingediend heeft het formulier dezelfde aangifte deadline. Form 8938 is niet hetzelfde als de FBAR; het is daarom mogelijk dat zowel een FBAR als Form 8938 moeten worden ingediend. Het niet of niet tijdig indienen van Form 8938 kan aanzienlijke boetes tot gevolg hebben.

Hoe lang duurt het voordat Sanders US Tax Services mijn aangifte heeft opgesteld?

Afhankelijk van de complexiteit van uw aangifte duurt het doorgaans 1 tot 2 weken vanaf het moment dat wij van u alle noodzakelijke informatie hebben ontvangen totdat uw aangifte is opgesteld.

Ontvang ik een bevestiging van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) nadat mijn aangifte is ingediend?

Anders dan in Nederland ontvangt u van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) geen bevestiging of Aanslag nadat uw aangifte is ingediend. Wel is het mogelijk om online de status van uw belastingteruggave op te vragen via de volgende link naar de website van de IRS.

Wat is de deadline voor mijn Amerikaanse belastingaangifte?

De drie belangrijkste data voor een Amerikaanse belastingaangifte:

15 april – de eerste deadline voor het indienen van de Amerikaanse belastingaangifte en het voldoen van de verschuldigde belasting, indien van toepassing.

15 juni – voor belastingplichtigen die niet in de Verenigde Staten wonen wordt de uiterste aangiftedatum voor het indienen van de aangifte automatisch uitgesteld tot 15 juni. Let op: de deadline voor het voldoen van de verschuldigde belasting blijft 15 april.

15 oktober – de uiterste aangiftedatum indien tijdig een verzoek tot uitstel wordt ingediend (Form 4868). Dit is tevens de uiterste deadline voor het indienen van de FBAR (indien een verzoek tot uitstel is ingediend).

Let op: eventueel verschuldigde belasting moet altijd uiterlijk op 15 april zijn voldaan.

Hoe kan ik een verzoek tot uitstel bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS) indienen?

Amerikaans belastingplichtigen die buiten de Verenigde Staten wonen ontvangen automatisch een uitstel van 2 maanden, waardoor de deadline verschuift van 15 april naar 15 juni. Aanvullend uitstel tot 15 oktober kan worden verkregen door tijdig Form 4868 bij de IRS in te dienen. Indien tijdig een voldoende gemotiveerd schriftelijk verzoek wordt ingediend, kan toestemming worden verleend voor een deadline van 15 december.

Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan uitstel worden verleend door het indienen van Form 2350.

Vanaf belastingjaar 2016 komt de uiterste aangiftedatum voor de FBAR veelal overeen met die voor de belastingaangifte.

Let op: ook wanneer uitstel voor het indienen van de aangifte wordt verleend, moet eventueel verschuldigde belasting altijd uiterlijk op 15 april zijn voldaan om boetes en boeterente te voorkomen.

Welke wisselkoersen gebruik ik voor mijn Amerikaanse belastingaangifte?

In beginsel moeten alle inkomsten en uitgaven op een Amerikaanse belastingaangifte in Amerikaanse Dollars worden vermeld. Veelal accepteert de IRS het gebruik van de jaarlijkse gemiddelde wisselkoers om bedragen van Euro’s naar Dollars om te rekenen. In sommige gevallen is gebruik van de ‘spot rate’ verplicht. In andere gevallen is gebruik van de ‘spot rate’ niet verplicht, maar wel toegestaan en eventueel fiscaal voordeliger. Bij het opstellen van uw aangifte beoordelen onze belastingadviseurs welk alternatief in uw specifieke situatie voordeliger is. Meer informatie over wisselkoersen vindt u op deze pagina op de website van de IRS.

Wat houdt ‘Streamlined Procedures’ in?

De Amerikaanse belastingdienst erkent dat veel buiten de Verenigde Staten wonende Amerikanen zich niet bewust zijn (geweest) van de verplichting een belastingaangifte in te dienen. Voor deze groep bestaat sinds 2012 een inkeerregeling: de Streamlined Procedures. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een belastingaangifte wordt ingediend voor de drie jaar waarvoor de uiterste aangiftedatum inmiddels is verstreken en een FBAR voor de laatste zes jaar, worden er in beginsel geen boetes opgelegd.

Ik heb al jaren geen Amerikaanse belastingaangifte ingediend. Wat te doen?

De Amerikaanse belastingdienst erkent dat een groot aantal buiten de Verenigde Staten wonende Amerikanen niet ‘compliant’ is en dat een deel van deze groep niet opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting jaarlijks een belastingaangifte in te dienen. Er bestaan op dit moment verschillende inkeerregelingen en daarom verschillende manieren om alsnog ‘tax-compliant’ te worden. De beste en fiscaal meest voordelige manier hangt af van uw specifieke feiten en omstandigheden. Eventueel kan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) boetes opleggen en boeterente berekenen. Voor de Streamlined Procedures, een inkeerregeling waarbij door de IRS in beginsel geen boetes worden opgelegd, is een van de vereisten dat u de IRS u nog niet heeft gewezen op uw Amerikaanse belastingplicht.

Hoeveel Amerikaanse belastingaangiftes moet ik indienen om weer ‘compliant’ te worden?

Hoeveel aangiftes u moet indienen om weer ‘compliant’ te worden is afhankelijk van uw specifieke feiten en omstandigheden. Doorgaans bent u verplicht om een belastingaangifte in te dienen voor de 3 of 6 laatste jaren waarvoor de uiterste aangiftedatum reeds is verstreken. Voor het aanvragen van een Amerikaanse hypotheek of lening is 3 jaar normaal gesproken voldoende. Voor het aanvragen van bepaalde visa of staatsburgerschap voor uw niet-Amerikaanse echtgenoot is tot 8 jaar vereist. Voor het opgeven van uw Amerikaanse staatsburgerschap is 5 jaar vereist. Neem contact met ons op om uw specifieke situatie met een van onze belastingadviseurs te bespreken.

Welke informatie/gegevens/documenten zijn nodig voor mijn Amerikaanse belastingaangifte?

Afhankelijk van uw fiscale situatie zullen onze belastingadviseurs u vragen bepaalde informatie, gegevens en documenten te verstrekken. De belangrijkste gegevens zijn een kopie van uw Amerikaanse aangifte van het voorgaande belastingjaar en een kopie van uw Nederlandse aangifte voor het huidige belastingjaar, jaaropgaaf, bevestiging van de betaalde hypotheekrente en informatie met betrekking tot overige aftrekposten en inkomsten.

Vanaf hoeveel inkomen moet ik aangifte doen?

Een Amerikaans staatsburger is verplicht een belastingaangifte in te dienen wanneer zijn/haar inkomen hoger is dan een bepaald drempelbedrag. Het drempelbedrag is afhankelijk van leeftijd en of u getrouwd bent of niet. Hierbij gaat het om uw leeftijd en huwelijkse staat op de laatste dag van het belastingjaar (31 december). Het drempelbedrag ligt tussen $5 (indien uw ‘filing status’ “Married, filing separately” is) en circa $20.000. In veel gevallen betekent het feit dat u verplicht bent om een aangifte in te dienen niet dat u ook belasting verschuldigd bent in de Verenigde Staten.

Hoe kan ik een U.S. Social Security Number aanvragen?

Om een Amerikaanse belastingaangifte in te kunnen dienen heeft u een Social Security Number (SSN) nodig. Indien u nog geen SSN heeft, moet Form SS-5 worden ingediend om een Social Security Number aan te vragen. Nadat u Form SS-5 heeft ingediend duurt het 1 tot 8 maanden voordat u per post uw Social Security Card ontvangt. Neem voor vragen over het aanvragen van een SSN contact op met een van onze belastingadviseurs.

Hoewel een Amerikaanse belastingaangifte niet kan worden ingediend zonder een SSN, kan een FBAR wel zonder SSN worden ingediend. Ook kan de belastingaangifte alvast worden opgesteld. Wij raden u aan om deze stappen al te nemen voor het geval de Streamlined Procedures worden beëindigd.

Hoe kan ik bij de Amerikaanse belastingdienst een kopie van mijn aangifte opvragen?

Anders dan in Nederland ontvangt u, nadat uw Amerikaanse belastingaangifte is ingediend, geen ontvangstbevestiging of belastingaanslag. Indien u belasting verschuldigd bent, dient u het verschuldigde bedrag te voldoen met de belastingaangifte. Uw belastingadviseur is op basis van Amerikaanse wetgeving verplicht u een kopie van de aangifte zoals deze bij de Amerikaanse belastingdienst is ingediend te verstrekken. Echter, u kunt ook een kopie van de belastingaangifte direct bij de Amerikaanse belastingdienst opvragen: dat kan telefonisch of via deze link.

Wat is een belastingjaar in de VS?

Het Amerikaanse belastingjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.