Kan een buitenlander vastgoed kopen in de Verenigde Staten?

Er zijn geen restricties voor niet-Amerikanen om vastgoed te kopen in de Verenigde Staten. Het hebben van de Amerikaanse nationaliteit is geen vereiste. Echter, het is belangrijk om stil te staan bij de fiscale verplichtingen die een investering in Amerikaans vastgoed tot gevolg heeft.

Ben ik verplicht een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen?

De Verenigde Staten kennen geen belasting op vermogen. Alleen inkomen wordt belast. Indien u een vakantiewoning koopt, en de woning wordt niet verhuurd, bent u niet verplicht een belastingaangifte in te dienen. Vermogenswinst behaald bij de verkoop van Amerikaans vastgoed is belast in de VS. De vermogenswinst wordt berekend als het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs, gecorrigeerd voor bepaalde aan- en verkoopkosten.

Kan ik het vastgoed financieren met een lening of hypotheek?

Het is mogelijk de aankoop van het vastgoed te financieren met een lening of hypotheek. De hypotheekrente is aftrekbaar. Rente op een lening anders dan een hypothecaire lening is aftrekbaar indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Tegen welk tarief worden huurinkomsten belast?

Op basis van de Amerikaanse belastingwetgeving worden huurinkomsten belast tegen een tarief van 30%. Op basis van de bepalingen van een belastingverdrag kan het tarief worden verlaagd. Echter, op de Amerikaanse belastingaangifte kan een niet-Amerikaan, met verwijzing naar Section 871(d) in de Amerikaanse belastingwetgeving, ervoor kiezen op de huurinkomsten te worden belast alsof hij Amerikaan is. In dat geval wordt hij belast op het netto inkomen tegen progressief tarieven. Een beroep doen op Section 871(d) is in bijna alle gevallen fiscaal voordeliger.

De vermogenswinst behaald bij de verkoop van verhuurd vastgoed is in beginsel volledig belast. Er bestaat echter een uitzondering voor winst behaald bij de verkoop van de eigen woning. Een eigen woning is een woning die in ten minste 2 van de 5 jaar voorafgaand aan de datum waarop de woning is verkocht heeft gediend als de eigen woning van de eigenaar. Een vermogenswinst tot $250.000 is vrijgesteld. Bij gedeeld eigendom geldt de vrijstelling in beginsel per eigenaar.

Voor een vermogenswinst behaald bij de verkoop van Amerikaanse vastgoed is verder van belang of het vastgoed langer dan een jaar is gehouden. Het belastingtarief is in het algemeen lager bij de verkoop van vermogen wat langer dan een jaar in uw bezit is geweest.

Andere belastingen: bronbelasting en State tax

Bij de verkoop van Amerikaans vastgoed dat in het bezit is van een niet-Amerikaan die niet in de VS woont is de koper verplicht bronbelasting in te houden. Belasting moet worden ingehouden tegen een tarief van 15%. De grondslag is de bruto verkoopprijs van het vastgoed. Indien de belasting op de winst behaald bij de verkoop aantoonbaar minder is dan 15% van de verkoopprijs, kan een verzoek worden ingediend om de in te houden belasting te verlagen. Hiervoor zou een Form 8288-B moeten worden ingediend.

Behalve Amerikaanse federale inkomstenbelasting kan ook State tax verschuldigd zijn. Iedere Staat heeft zijn eigen belastingwetgeving. Enkele staten, zoals Florida en Texas, heffen geen inkomstenbelasting. Bij uw beslissing om te investeren in Amerikaans vastgoed zou u dus ook met State tax rekening moeten houden.

Vragen?

Heeft u vragen over het investeren in Amerikaans vastgoed? Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben een kantoor in Denver en Rotterdam. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.