AMERIKAANSE BELASTINGHERVORMING: GEVOLGEN VOOR AMERIKANEN MET EEN BELANG IN EEN NEDERLANDSE BV

De Verenigde Staten hebben onlangs de grootste hervorming van het belastingstelsel in ruim 30 jaar aangekondigd. De nieuwe wetgeving is complex en veel is nog onduidelijk. Het is op dit moment wachten op ‘guidance’ van de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. Onderdeel van de belastinghervorming is de ‘Transition Tax’, een belastingheffing die tot doel heeft het ‘repatriëren’ van de winsten van niet-Amerikaanse entiteiten waarin Amerikaanse bedrijven en particulieren een meerderheidsbelang houden.

De nieuwe wetgeving treedt grotendeels in werking per 1 januari 2018, maar heeft ook belangrijke gevolgen voor de belastingaangifte voor 2017. De gevolgen voor Amerikanen met een meerderheidsbelang in een Nederlandse BV zijn groot.

Het Amerikaanse belastingstelsel

De Verenigde Staten heffen belasting op basis van nationaliteit. Iemand met de Amerikaanse nationaliteit is belastingplichtig in de Verenigde Staten, ongeacht waar hij woont. Een Amerikaans staatsburger woonachtig in Nederland moet zowel in Nederland als in de VS een belastingaangifte indienen. Een Amerikaan met een belang in een niet-Amerikaanse entiteit, zoals een Nederlandse BV, moet als onderdeel van zijn belastingaangifte ‘Form 5471’ indienen. Het formulier heeft als doel het verstrekken van gedetailleerde informatie met betrekking tot de vennootschap aan de Amerikaanse belastingdienst. Indien de Amerikaanse aandeelhouder een meerderheidsbelang heeft (meer dan 50%), wordt de vennootschap aangemerkt als een ‘Controlled Foreign Corporation’ (‘CFC’).

Wanneer is de ‘Transition Tax’ van toepassing?

De belastinghervorming houdt onder andere een aanpassing van Internal Revenue Code (‘IRC’) Section 965 in. Op basis van IRC Section 965 worden de door een niet-Amerikaanse entiteit (‘specified foreign corporation’) nog niet aan de aandeelhouder uitgekeerde en nog niet in de Amerikaanse belastingheffing betrokken ingehouden winsten (‘deferred foreign income’ of ‘DFI’) alsnog in de belastingheffing betrokken (gebaseerd op de ‘Subpart F’ bepalingen).

Er bestaat enige onduidelijkheid over de precieze definitie van DFI. In ieder geval worden liquide middelen, bepaalde vorderingen op gelieerde vennootschappen en vergelijkbare activa aangemerkt als DFI. Bepalend hierbij is de balanspositie op 2 november 2017 en 31 december 2017.

De Transition Tax is in beginsel niet van toepassing op vennootschappen met een negatief eigen vermogen en vennootschappen wiens ingehouden winsten reeds in voorgaande jaren in de Amerikaanse belastingheffing zijn betrokken (Subpart F).

Wanneer is de ‘Transition Tax’ verschuldigd?

DFI, bepaald zoals hierboven beschreven, is onderdeel van het belastbare inkomen van de Amerikaanse aandeelhouder van een ‘specified foreign corporation’, zoals bijvoorbeeld een Nederlandse BV. Voor een Nederlandse BV waarvan het boekjaar het kalenderjaar is, wordt DFI bij de Amerikaanse aandeelhouder in de Amerikaanse belastingheffing betrokken in de belastingaangifte voor 2017.

Het DFI wordt belast tegen een tarief van 15,5% of 8%. De belasting is in beginsel verschuldigd op uiterlijk 17 april 2018 (de datum waarop de Amerikaanse aangifte inkomstenbelasting moet zijn ingediend). Echter, een belastingplichtige kan kiezen om het verschuldigde bedrag in 8 termijnen te voldoen: 8% van het verschuldigde bedrag in de eerste 5 jaar, 15% in het zesde jaar, 20% in het zevende jaar en de resterende 25% in het achtste jaar. Wanneer de belastingplichtige zijn belang in de vennootschap vervreemd of anderszins ophoudt onbeperkt belastingplichtig te zijn in de VS is het volledige bedrag verschuldigd. Voor het verzoek om het verschuldigde bedrag in termijnen te voldoen moet de belastingaangifte voor 2017 tijdig zijn ingediend.

Vragen over de ‘Transition Tax’? 

Het Amerikaanse belastingstelsel is ingewikkeld. De onlangs aangekondigde belastinghervorming heeft grote gevolgen voor bepaalde in Nederland woonachtige Amerikanen. Mocht u vragen hebben over het Amerikaanse belastingstelsel of uw Amerikaanse belastingaangifte door ons willen laten opstellen, neem dan contact met ons op.

 

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.